• Home
 • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bfit013
April 2018

In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie rondom hoe Bfit013 omgaat met de vernieuwde Wet AVG die ingaat per 25 Mei 2018, en welke rechten u als klant heeft bij ons. Uiteraard nemen wij uw privacy en de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of een klacht hebben, of graag toelichting willen hierop, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met Caro: zie contactgegevens hieronder.

Bfit013 vraagt, registreert en bewaart persoonsgegevens op de volgende rechterlijke gronden:

 • Toestemming van de gebruiker
 • Wettelijke verplichting
 • Overeenkomst

Bfit013 maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Ontvangers van uw persoonsgegevens:

 • Directeur/CEO Caro van Raak-Hamers en teamleden van Bfit013
 • Bij gebruik van de Personal Trainer-App: Wouter Bothoff Media inzake Personal Trainer-app. Voor meer informatie zie https://www.personaltrainerapp.nl

De Personal Trainer-app is geen openbare bron van gegevens, en zij hanteren hun eigen privacybeleid. Zie hiervoor bovengenoemde website.

Persoonsgegevens worden NIET doorgegeven aan derde partijen (uitgezonderd vrijwillig gebruik van bovenstaande app, welke de klant zelf zijn/haar gegevens verstrekt) zonder uw toestemming, buiten de EU of anderszins.

U bent niet verplicht om uw adres en telefoonnummer te verstrekken aan Bfit013. Vervelende situaties voortkomend vanuit het onvermogen van Bfit013 om u te kunnen bereiken, zijn dan het risico. Vanuit de identificatieplicht is het wel verplicht om uw naam op te geven aan Bfit013. Gebruik van de app (en daarmee deelname aan het lesprogramma van Bfit013) zonder het invoeren van minimaal de betalingsgegevens, naam en emailadres, is niet mogelijk.

Uw persoonsgegevens worden maximaal 3 jaar na beëindiging samenwerkingsovereenkomst of lidmaatschap bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd en verwijderd. Bij het herstarten van een samenwerkingsovereenkomst of lidmaatschap wordt deze bewaartermijn opnieuw gestart.

Rechten die u als klant hebt binnen het gegevensverwerkingsbeleid van Bfit013:

1. Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

 • Wanneer een klant ontevreden is over het gedrag dat (een medewerker van) Bfit013 laat zien omtrent de verwerking van (persoons)gegevens, dan heeft hij/zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Dit kan zowel mondeling als schriftelijk, waarna de AP contact met hem/haar opneemt
 • Bfit013 krijgt de klacht te zien, en de kans om hierop te reageren (deze reactie zal ook teruggaan naar de klant)
 • Er volgt (bij een schriftelijke klacht) een hoorzitting, waarbij de klant zijn/haar klacht toe kan lichten, waarna een verslag van de hoorzitting zal worden opgemaakt en een uitspraak zal worden gedaan.
 • Mondelinge klachten worden in de regel mondeling afgewerkt

2. Inzagerecht

 • Klant heeft het recht om Bfit013 te vragen welke persoonsgegevens er van hem/haar opgeslagen zijn, en deze in te zien
 • Bfit013 is hierbij ook verplicht te vermelden waarom ze welke gegevens bewaart, hoelang, welke privacyrechten de klant heeft, waar zij de gegevens vandaan heeft (wanneer die niet rechtstreeks door de klant zijn verstrekt), dat de klant het recht heeft op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en (indien van toepassing) aan welke organisaties Bfit013 zijn/haar gegevens doorgeeft

3. Recht op dataportabiliteit (“Overdraagbaarheid van persoonsgegevens”)

 • Klanten hebben het recht om de gegevens die Bfit013 van hen heeft in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen, zodat zij deze bijvoorbeeld kunnen (laten) overbrengen naar een andere organisatie
 • Klanten van Bfit013 kunnen zich beroepen op dit recht aangezien hun gegevensoverdracht is gebaseerd op toestemming, en daarom valt onder de “Richtlijnen inzake het recht op gegevensoverdraagbaarheid” (April 2017)
 • Wanneer een klant zich op dit recht beroept, zal Bfit013 de gegevens in het gewenste formaat beschikbaar stellen en/of overhandigen

4. Recht op vergetelheid

 • Bfit013 is verplicht de gegevens van een klant wiens persoonsgegevens zij heeft verwerkt/opgeslagen, te wissen wanneer hij/zij hierom vraagt
 • Dit recht is enkel van toepassing in de volgende situaties:
 • De gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinde waarvoor Bfit013 ze heeft verzameld en verwerkt
 • Klant trekt de eerder verleende toestemming voor verzameling, verwerking en opslag van zijn/haar gegevens in
 • Klant maakt bezwaar tegen de verwerking en opslag van zijn/haar gegevens
 • Wanneer Bfit013 een onrechtmatige of onnodige verwerking van gegevens uitvoert
 • Wanneer de wettelijk bepaalde bewaartermijn van de gegevens is verlopen
 • Wanneer de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of websie (“dienst van de informatiemaatschappij”)

5. Recht op rectificatie en aanvulling

 • De klant heeft het recht om zijn/haar gegevens te wijzigen, actualiseren of aan te vullen
 • Wanneer Bfit013 gegevens van de klant doorgegeven heeft aan derde partijen, is zij ook verantwoordelijk voor de juistheid en correctie van de gegevens bij die externe partijen.

6. Bezwaar maken tegen gegevensverwerking

 • De klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van zijn/haar gegevens.
 • Bfit013 is, wanneer dit bezwaar wordt ingediend, verplicht te stoppen met het verwerken van de gegevens, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de klant, of die te maken hebben met een rechtsvordering

7. Recht op duidelijke informatie over wat Bfit013 met hun persoonsgegevens doet (“Informatieplicht”)

 • Bfit013 is verplicht om nieuwe en bestaande klanten duidelijk te informeren over zij met hun persoonsgegevens doet
 • Bfit013 heeft hiervoor een Online Privacyverklaring opgesteld en beschikbaar gesteld op haar website

8. Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering (“menselijke blik bij besluiten”)

 • Wanneer geautomatiseerde beslissingen zijn genomen (bijvoorbeeld automatische weigering na een online ingediende aanvraag, of automatische verwerking van sollicitaties), heeft de klant het recht zich te beroepen op een menselijke blik bij beslissingen die over hem/haar worden genomen, waaraan consequenties zijn verbonden
 • Bfit013 is dan verplicht om een nieuw besluit te nemen, uitgevoerd door een mens
 • Dit is niet van toepassing bij Bfit013 (er worden geen geautomatiseerde beslissingen of profileringen uitgevoerd)

9. Recht op beperking van de verwerking

 • Klanten hebben het recht op beperking van gebruik van hun gegevens
 • Ook hierbij geldt dat wanneer Bfit013 de betreffende gegevens heeft doorgegeven aan derde partijen, zij ervoor verantwoordelijk is om deze externe partijen te informeren dat het gebruik van de gegevens beperkt is door de klant, en dat zij datzelfde moeten doen. Daarnaast is Bfit013 verplicht de klant in te lichten betreffende aan welke externe partij(en) zijn/haar persoonsgegevens zijn doorgegeven
 • Dit geldt in situaties die voldoen aan deze criteria:
 • Gegevens zijn (mogelijk) onjuist -> Bfit013 mag ze dan niet gebruiken en moet eerst controleren of de gegevens (nog) juist zijn
 • Verwerking van de gegevens is onrechtmatig -> Bfit013 mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar de klant wil niet dat zij de gegevens wist (bijvoorbeeld omdat hij/zij de gegevens later nog wil opvragen)
 • Gegevens zijn niet meer nodig -> Bfit013 heeft de gegevens niet meer nodig voor het aanvankelijke doel waarvoor ze zijn verzameld, maar de betrokkene heeft de gegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering (bijvoorbeeld een juridische procedure)
 • Klant maakt bezwaar tegen het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens -> Bfit013 is verplicht te stoppen met het verwerken van deze gegevens, tenzij Bfit013 dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

Functionaris gegevensbescherming en AVG / GDPR:
Caro van Raak-Hamers

Directeur en eigenaar Bfit013

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0610195564


Bfit013 Personal & Groepstraining
Bfit013 is een kleinschalig sportbedrijf met hart voor persoonlijke aandacht en toegespitste trainingen. Met tien trainers zijn wij in staat een trainingsschema op te stellen dat werkt voor de individuele cliënt, toegespitst op de lichaamsbouw, wensen en specifieke doelen van de cliënt.

Copyright © BFIT013 | Website gerealiseerd door:
 Van Laarhoven Websites