• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bij het afsluiten van een abonnement of rittenkaart dient de cliënt op de hoogte te zijn van, en akkoord te zijn met, de hieronder beschreven algemene voorwaarden, opgesteld 05-12-2014 te Hilvarenbeek en jaarlijks per December geëvalueerd en bijgewerkt.

Algemeen

· Bfit013 is niet aansprakelijk voor diefstal, schade en/of verlies van kleding, schoeisel of anderszins persoonlijke eigendommen meegebracht naar de trainingslocaties

· De eigenaars cq. trainers van Bfit013 verklaren adequaat geschoold en opgeleid te zijn voor de aangeboden trainingen en trainingsvormen

· Trainen is ten alle tijden op eigen risico

· BHV-training voor trainers en directie wordt elk jaar herhaald en hercertificeerd in Nov/Dec

· Per persoon wordt zonder aankoopverplichting 1 (één) gratis proefles aangeboden

· De gratis proefles is niet inzetbaar voor Personal Training, enkel voor groepstraining

· De bedrijfsdirectie is gerechtigd om, met opgave van reden, de cliënt de toegang tot de trainingslocatie te weigeren

· De bedrijfsdirectie is gerechtigd om met opgave van reden het abonnement of de rittenkaart van de cliënt stop te zetten of af te breken met teruggave van maximaal de helft van het aankoopbedrag

· (periodieke) Betaling van abonnementsgeld en/of rittenkaart is de verantwoordelijkheid van de cliënt

· Bij uitblijven van betaling wordt de cliënt deelname aan of aanwezigheid bij de (groeps)lessen ontzegd

· Bij opzettelijke beschadiging of vernieling van Bfit-eigendommen wordt de cliënt aansprakelijk gesteld

· Aankoop van voedingssupplementen, dranken, Bfit-kleding of anderszins aangeboden producten wordt gedaan tegen vaste prijzen, is op eigen risico en kan aangeraden of afgeraden worden door de bedrijfsdirectie of trainers

Rittenkaart

· De 5-rittenkaart is in te wisselen voor 5 (vijf) groepstrainingen naar keuze, binnen een geldigheidstermijn van 6 maanden

· De 10-rittenkaart is in te wisselen voor 10 (tien) groepstrainingen naar keuze, binnen een geldigheidstermijn van 12 maanden

· De 52-rittenkaart is in te wisselen voor 52 (tweeënvijftig) groepstrainingen naar keuze, binnen een geldigheidstermijn van 18 maanden

· De rittenkaart kan niet gebruikt worden voor Personal Training

· Om te documenteren hoeveel ritten reeds zijn opgebruikt wordt gebruik gemaakt van de Personal Trainer App

· Terugbetaling van (een deel van) het aankoopbedrag is enkel mogelijk bij onoverkomelijke uitzonderingen en ten alle tijden de beslissing van en in overleg met de bedrijfsdirectie

· Bij het voltooid hebben van 5/10/52 trainingen en daarmee het opgebruikt hebben van de rittenkaart is het de cliënt niet toegestaan om deel te nemen aan daarop volgende trainingen voordat opnieuw een rittenkaart of abonnement is afgesloten

· De rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan, of te gebruiken door, andere personen

Abonnement

· De cliënt kan kiezen uit 2 vormen van abonnement, te weten 1x/week en onbeperkt

· Het abonnement is in te zetten voor groepstrainingen, niet voor Personal Training

· Het abonnement mag ingezet worden voor verschillende groepslessen, eeniedere les geldt voor 1 training en telt daarbij als de wekelijkse training binnen het 1x/wk-abonnement

· Het is niet mogelijk bij het 1x/wk-abonnement om aan meerdere groepslessen deel te nemen binnen 1 week (te weten tussen maandagochtend en zondagavond)

· Abonnementsgeld wordt automatisch bancair afgeschreven bij het afsluiten van een abonnement via de Personal Trainer App

· De looptijd van het abonnement is onbeperkt en kan op ieder gewenst moment opgezegd worden tegen een termijn van max 1 maand

· Terugbetaling van (een deel van) het abonnementsgeld is enkel mogelijk bij onoverkomelijke uitzonderingen en ten alle tijden de beslissing van en in overleg met de bedrijfsdirectie

· Na het eindigen van de looptijd van het abonnement is het per onmiddellijke ingang de cliënt niet toegestaan om deel te nemen aan daarop volgende trainingen voordat opnieuw een rittenkaart of abonnement is afgesloten

· Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan of te gebruiken door andere personen

Personal Training

· Personal Training kan zowel per sessie afgenomen worden als in pakketvorm per 12 of 24 sessies

· Binnen de Personal Training-pakketten worden de 12 danwel 24 sessies gepland wanneer dit gewenst is voor de cliënt en dit past binnen de agenda van de trainers

· De Personal Training-sessies zijn niet inzetbaar voor groepslessen en zijn niet overdraagbaar aan andere personen, tenzij expliciet geaccordeerd door de bedrijfsdirectie

· Er wordt ten alle tijden getracht de Personal Training-sessies in te plannen bij de trainer van keuze, echter bij ziekte of moeilijkheden in het rooster is het mogelijk dat een of enkele sessies plaats zullen vinden bij een andere trainer, waarbij deze ervoor zorgt op de hoogte te zijn van de individuele doelen en trainingsvormen van de cliënt en een op de cliënt persoonlijk afgestemde sessie wordt gegeven

· De cliënt is gerechtigd om als hij/zij dit wenst een of meerdere Personal Training-sessies in te plannen bij een andere trainer wanneer dit mogelijk en akkoord is voor beide trainers

· Na het beëindigen van het Personal Training-abonnement is het per onmiddellijke ingang de cliënt niet toegestaan om volgende sessies te plannen voordat opnieuw een rittenkaart of groepsles-/Personal Training-abonnement is afgesloten

· Terugbetaling van (een deel van) het aankoopbedrag is enkel mogelijk bij onoverkomelijke uitzonderingen en ten alle tijden de beslissing van en in overleg met de bedrijfsdirectie

· De betaling van de PT-rittenkaart wordt automatisch bancair afgeschreven bij het afsluiten van een abonnement via de Personal Trainer App, of in overleg per factuur voldaan

Vrij trainen

· Wanneer een trainer aanwezig is in de trainingslocatie is het mogelijk om vrij te trainen

· Wanneer gebruik gemaakt wordt van een onbeperkt abonnement wordt de cliënt niet beperkt in de omvang van het vrij trainen

· Wanneer gebruik gemaakt wordt van een 1x/wk-abonnement kan de cliënt deze wekelijkse sessie inzetten voor maximaal 2 uur vrij trainen, echter heeft hiermee op dat moment zijn/haar wekelijkse sessie opgebruikt

· Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van een vorm van abonnement of rittenkaart, is het de cliënt niet toegestaan om vrij te trainen bij Bfit

· Tijdens het vrij trainen mag gebruik gemaakt worden van de aanwezige materialen en toestellen met uitzondering van de materialen of toestellen die gebruikt worden tijdens een groepsles of Personal Training-sessie die plaatsvindt binnen de tijd dat er vrij getraind wordt door de cliënt

· De cliënt traint tijdens vrij trainen op eigen risico en zonder individueel toezicht van de trainer(s)

· Wanneer door de trainer(s) getwijfeld wordt aan de capaciteiten of inschattingen van de cliënt is het hen gerechtigd met het oog op veiligheid de cliënt vrije training te weigeren of te laten stopzetten

· Het is niet mogelijk vrij te trainen op een moment dat er geen trainer(s) aanwezig zijn in de hal

Voedingsbegeleiding en gewichtsconsulentie

· Per persoon wordt 1 (een) gratis voedingsintake aangeboden, waarbij gekeken zal worden naar de beginsituatie, persoonlijke doelen, mogelijkheden en lichamelijke situatie van de cliënt

· De cliënt heeft geen verplichting tot afname van voedingsbegeleidingssessies na de intake, doch heeft geen recht op voedingsschema’s of anderszins producten voortkomend uit de intake wanneer niet mondeling overeengekomen wordt tot een (betaald) vervolg

· Voedingsbegeleidingsconsulten zijn na de gratis intake af te nemen per individuele sessie, waaraan geen maximale tijd gebonden is

· Voedingsbegeleiding en/of gewichtsconsulentie is niet in individuele pakketvorm te verkrijgen en kan door de cliënt gestopt worden op elk gewenst moment

· Voedingsbegeleiding en gewichtsconsulentie is af te nemen in combinatie met groepstraining of Personal Training in de hiervoor opgestelde pakketten, waarbij een maximumtermijn en regelmaat geldt zoals aangegeven in de Personal Trainer-app

· De vorm die de voedingsbegeleiding en/of gewichtsconsulentie aanneemt is ten alle tijden afgestemd op de wensen van de cliënt en in overleg met de voedingsdeskundige

· Consulten worden ingepland in overleg met de voedingsdeskundige en zijn niet beperkt tot een minimum- of maximum aantal of regelmaat

· Het is niet mogelijk een voedingsconsult in te plannen bij hiervoor niet gecertificeerde trainers

Privacy en AVG-wet

· Bfit013 tracht ten alle tijden te werken volgens de richtlijnen van de vernieuwde AVG-wet (ten krachte dd 25 Mei 2018)

· Verwerkersovereenkomsten met bedrijfsfitnessmediatoren, de Personal Trainer App en anderszins samenwerkingen, zijn inzichtelijk voor klanten op aanvraag bij de bedrijfsdirectie, binnen een termijn van 3 werkdagen

· Het “Overzicht Richtlijnen en Handelen AVG-wet Bfit013” is inzichtelijk voor klanten op aanvraag bij de bedrijfsdirectie, binnen een termijn van 3 werkdagen

· De privacy-overeenkomst voor klanten is inzichtelijk en vrij toegankelijk gemaakt op de website van Bfit013

· Bij het aankopen van een abonnement, rittenkaart, anderszins betaalde dienst of (mondelinge) samenwerkingsovereenkomst met Bfit013, gaat de cliënt akkoord met de richtlijnen die Bfit013 aanhoudt betreffende de privacy en het volgen van de AVG-richtlijnen. Dit houdt onder andere in:

o dat de voor- en of achternaam van de cliënt voor andere cliënten zichtbaar is in de Personal Trainer App, wanneer hij/zij ingeschreven staat voor een training

o dat de cliënt er van uit mag gaan dat Bfit013 zorgvuldig omspringt met zijn/haar gegevens

o Dat inschrijfformulieren met persoonsgegevens (of anderszins) achter slot worden bewaard

o dat de cliënt te allen tijde het recht heeft, en uitgenodigd wordt, om bij twijfel of wensen in gesprek te gaan met de directie om samen te kijken naar de knelpunten, rechten/plichten en eventuele oplossingen

o Dat gegevens als adres of telefoonnummer niet aan anderen worden verstrekt door de directie, zonder expliciete toestemming van de cliënt

Overige onderwerpen, welke niet benoemd zijn in dit document, zijn uiteraard bespreekbaar tussen Bfit013 en (potentiele) cliënt.


Bfit013 Personal & Groepstraining
Bfit013 is een kleinschalig sportbedrijf met hart voor persoonlijke aandacht en toegespitste trainingen. Met tien trainers zijn wij in staat een trainingsschema op te stellen dat werkt voor de individuele cliënt, toegespitst op de lichaamsbouw, wensen en specifieke doelen van de cliënt.

Copyright © BFIT013 | Website gerealiseerd door:
 Van Laarhoven Websites